Friday, March 11, 2011

3. காங்கய நாடு:


காஞ்சிநதி (நொய்யல்) ஆன்பொருனை (அமராவதி, ஆம்ராந்து) ஆறுகளுக்கு இடைப்பட்ட நாடு காங்கய நாடு. இன்னாட்டில் மூன்று சமஸ்தானங்கள் உண்டு. காங்கய நாட்டுக்கு பெரிய பட்டம் காங்கயம் பல்லவராயர். பின்னர் காடையூர் காங்கயர் அவர்மூலம் ஆனூர் சர்க்கரை, வள்ளியறச்சல் தொண்டைமான்.

a. காங்கயம்: பல்லவராயர்:
காங்கயநாட்டுக்குப் பெரிய வீடாக ஆதியில் இருந்தவர்கள். தற்பொழுது பட்டக்காரன் புதூர் என்ற ஊரில் வம்சத்தார் குடியுள்ளனர். காங்கயம் செங்கண்ண கோத்திரத்தார்.
பல்லவராயன் - காங்கேயம்

கோலாற் சிறுவர் சிவிகையி லேறநற் குஞ்சரந்தான் 
பாலான சோழன்றன் செய்தொடி யேசிங்கைப் பல்லவன்றன் 
காலாலே கீறிக் கரிசோழன் றன்னைக் கனிந்தவன்னை 
மாலான செங்கண் முடிசூட்டு வார்கொங்கு மண்டலமே.

     (கு - ரை) யானையினால் எடுத்துவரப்பெற்ற கரிகாற் சோழனுடைய முடிசூட்டுக் காலத்தில் காங்கேய நாட்டுப் பல்லவன் தன் காலாலே கோடு கீறச் செங்கண்ணர் குலத்தார் யாவரும் அவ்வெல்லைக்குள் நின்று சோழனுக்கு முடிசூட்டினர் என்பது வரலாறு. சிங்கை காங்கேயம். "மதியூகி சிற்றெழுந்தூர் சிங்கையம் பதியில் மதன செங்கண்ண குலமால்" (சிதம்பரப்பல்லவன் முடி சூட்டுப் பாடல்)

     காங்கேயம் பல்லவராயர் மரபில் வந்த சிதம்பரப் பல்லவன் 
என்பவன் ஒட்டியரை வென்று வெற்றி கொண்ட கொங்கு நாட்டுத் 
தலைவர்களில் ஒருவன்.

"திட்டமிகு மொட்டியனை வெட்டி விருதிட்டுமே 
     சிம்மா சனத்திருந்து 
சிரோரத்ன மகுடமும் ஆறுகாற் பீடமுயர் 
     தென்கடகு சூடாமணி 
திறல்வரிசை பெற்றிடும் விருது மகுடாசலன் 
     சிதம்பரம் பல்லவனுமே"

                                   (கம்பர் வாக்கியம்)


செங்கண்ணன் - காங்கேயம்

கார்கொடுத் தோன்மீன் கொடிகொடுத் தோன்றென் கடப்பமலர்த்
தார்கொடுத் தோன்றோட் டடங்கொடுத் தோன்மிகு தண்டமிழோர்க்
கூர்கொடுத் தோன்ற னுயிர்கொடுத்தோனின் றுதைக்கத்திரு
மார்கொடுத் தோன்செங் கணன்வாழ் திருக்கொங்கு மண்டலமே.


b. காடையூர்: காங்கயர்:
கருமாபுர பெறழந்தை கோத்திரத்து வாலிபன் காடையூர் சேட கோத்திரத்தாரது காணியை அடைந்து பெற்ற பட்டம். காடையூர் அருகே காங்கயம்பாளையத்தில் வம்சத்தார் உள்ளனர். காடையூர் பெறழந்தை முழுக்காத கோத்திரம்.
பங்கயச் செல்வி - காடையூர்

பாங்குறு சொக்கர் மதுரைமீ னாட்சிதென் பாண்டியன்றன் 
காங்கய மன்றாடி மைந்தனென் றேநற் கடகமுடி 
யோங்கிய காடை களுமுட்டி வென்றவ ளுத்தமிதான் 
மாங்குயில் பங்கயச் செல்வியும் வாழ்கொங்கு மண்டலமே.

     (கு - ரை) காங்கேய மன்றாடியர் என்பவர் காங்கேய நாட்டில் 
உள்ள காடையூரில் வாழ்ந்தவர். பொருள் தந்த குலத்தினர். இவர் 
மலயத்துவசன் எனும் பாண்டிய மன்னவனிடம் படைத்தலைவராய் இருந்து பல வெற்றிகளைத் தேடித் தந்து பாண்டியனால் அவனுக்கு உரிய கொடி, குடை, மாலை முதலிய சன்மானங்களைப் பெற்றவர். மற்றும் பாண்டியனிடம் இம்முடிப்பட்டமும் சங்கப் பலகையும் பெற்றவர். கொங்கு நாட்டில் பல ஊர்களுக்கு அதிகாரம் பெற்றவர். இவரைப் பற்றிய தனிப்பாடல்கள் பல.

"சீருலவும் மதுரையில் சொக்கேசர் மீனாட்சி 
     செயலருள் கிருபையதனால் 
 சிங்காச னாதிபதி அதிவீர பாண்டியன் 
     செங்கோல் செலுத்து மந்நாள் 
 சீரான காங்கயனன் னாட்டினிற் கீர்த்திபெறு 
     செயகொங்கு மன்றாடியார்."

(கம்பர் வாக்கியம்)

     முதலிக் காமிண்டன் - காங்கேய மன்றாடியின் குமாரன் முதலிக் 
காங்கேயன். அவன் சுந்தர பாண்டியனுக்குத் துணைவனாய் வாழ்ந்தவன். பாண்டியன் மேல் பகைகொண்ட ஒட்டிய தேசத்து வேந்தன் பாண்டியனுக்குத் துணைவனாகிய முதலிக் காங்கேயன் மேல் போருக்குப் படையெடுத்துக் கொண்டு வந்தான். அதனையறிந்த முதலிக்காங்கேயன் காடையூரில் வீற்றிருந்தருளும் காடேசுவருடைய பாகத்தில் விளங்கும் பங்கயச் செல்வியை வழிபட்டு அம்பிகையின் கோயில் தான் நெடுநாளாக 
வளர்த்துப் பழக்கி வைத்திருந்த வலியன் என்னும் காடைக் குருவிகளைத் திறந்து விட்டுப் பகைவனுடைய சேனைகளின் மேற் பறக்கும்படி செய்தான். அக்காடைகள் ஒட்டிய மன்னனது மிகுதியான யானை குதிரைகளின் கண்களையும் ஒட்டிய வீரருடைய கண்களையும் கொத்திப் பிடுங்கின.

     அதனால் ஒட்டிய வேந்தன் போர் செய்ய முடியாமல் தோல்வி 
அடைந்தான். முதலிக்காங்கேயன் ஒட்டியனாற் சிறைசெய்து கொணரப்பெற்ற வேந்தர் பலரையும் விடுவித்தான். போர் நிகழ்ந்த இடம் நட்டூர் என்பது. இதனையறிந்து பாண்டியன் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றுக் கடக சூடாமணி (யானை) சங்கப்பலகை, ஆறுகாற்பீடம், புலித்தண்டை விருது, ரத்னமுடி ஆகியவற்றையும் கருமாபுரம் பழனைநல்லூர் முதலிய ஊரதிகாரங்களையும் 
முதலிக் காங்கேயனுக்கு வழங்கினான்.

"கொற்றவனு மினியசுந் தரவீரபாண்டியன் 
     கொங்குதா ராபுரத்தில் 
 கூறுமைம் பத்தாறு தேசத்தி லுள்ளவர்கள் 
     கொங்கிலுள துரைகளறிய 
 வெற்றிபுணை காங்கெயமன் றாடியென்றபிடேக 
     மேவிமணி முடிகள் பெற்றான் 
 கொற்கைநக ரரசுபுரி காண்டீப........................ 
     .................. காடைநகர் முதலிமன்றாடியே,

(முதலிக் காமிண்டன் முடிசூட்டுப் பாடல்)

"திடமருவு முருகவிழ்க் கொன்றையொடு பொற்சடை 
     சிறந்தநட் டூரர்பேரில் 
தெரியாம லொட்டியன் கரடமத கரியுடன் 
     திரண்டுவந் துற்றபொழுதில் 
வடிவனைய செவ்வரி படர்ந்தநற் காடைதான் 
     மருவலர் வெருவி நிற்க 
மதகரி செகுத்துமொன் னார்படை வதைத்திட 
     ............ ............ ............ ............ ............ 
பாண்டியன் கேட்டுமகிழ் பண்புபெற நின்னையும் 
     ................. வரிசை தந்தான் 
............ ............ முதலி மன்றாடிதான் 
     ............ அன்புடன் வரிசை பெற்றான்

                         (வழுதிநாட்டுக் காமிண்டன்)

............ ஒட்டியனை வெட்டித் தரங் கொண்டதால் 
     ............ ............ ............ ............ மெச்சி 
தவமிகுந்திடும் பெரிய காங்கயமன் றாடிக்குத் 
     தனியரசு சூட்டினாரே.

               (காங்கேய மன்றாடி முடிசூட்டிப் பாடல்)

காங்கேய மன்றாடியார் - காடையூர்

வெள்ளைநல் யானைக் துதிக்கையி னாற்புகழ் மீனவன்றன் 
தெள்ளிய சொக்கர் மதுரைமீ னாட்சி தெருவினிலே 
கள்ளனஞ் சோலை மலைவா ழழகருங் காங்கயற்கு 
வள்ளற் கடக முடிசூட்டு வார்கொங்கு மண்டலமே.

காங்கேய மன்றாடியின் புகழ்

அன்றாடி யீசன் றமிழ்புரி வாதுக் ககத்தியன்றன் 
கன்றாடி யீசன் பொருள்தந்த கோத்திரக் காங்கயனைச் 
சென்றாடி யீசன் பொதியனைச் சங்கமுஞ் செம்புருக்கும் 
மன்றாடி மன்றாடி யென்றோது மேகொங்கு மண்டலமே.

c. ஆனூர்: சர்க்கரை, வல்லியறச்சல்: தொண்டைமான்:
மூன்றாம் சமஸ்தானாதிபதி.
ஆனூர் பயிர கோத்திரத்தார்

தீர்த்தகிரி சர்க்கரை உத்தமகாமிண்ட மன்றாடியார் (தீரன் சின்னமலை, தம்பாக்கவுண்டன் என்றும் அழைக்கப்படுபவர்) இவ்வம்ச பட்டக்காரர்.

https://archive.org/stream/SouthIndianRebellion/South%20Indian%20Rebellion#page/n115/mode/2up

வாரிசுகள் ஓடாநிலை வெட்டுக்காட்டுவலசினர்


சக பட்டமாக வல்லியறச்சல் பில்ல கோத்திரத்து தொண்டைமான்.


ஆணூர்ச்சர்க்கரை பாண்டியனால் பட்டம்பெற்றது

ஆணூர் புரக்கவும் விக்கிரமன் கோட்டை யழிக்கச் சொட்டை 
வீணூர் புரக்கவும் உத்தம சோழனை வென்றனென்று 
தாணூர் புரக்கின்ற சர்க்கரை பாண்டியன் றந்தபட்டம் 
வாணோர் புரக்கக் கலிதடுத் தான்கொங்கு மண்டலமே.
       
கரியான் சர்க்கரை வெண்ணை மலையில் வீரர் குறும்படக்கியது


கரியான்சொற் சர்க்கரை பெற்றது முத்தமக் காமிண்டன்றான் 
குரியான சொட்டையில் வீரரை வென்று குறும்படக்கிச் 
சரியாய் நிறுத்திடும் வெண்ணைநன் மாமலைச் சார்பினிற்றான் 
வரிவாழை சூழ்ந்தனை வோர்களும் வாழ்கொங்கு மண்டலமே.


சர்க்கரை உத்தமச்சோழனை வென்று மதிற்கரை காத்தது

நதிக்கொளுங் கொல்லியி ரசவாத கங்கையி னாகபடம் 
ஒதுக்கிய பாசையி லுத்தமக் காமனை யொன்னலரை 
அதக்கிய வேல்சொட்டை யாணூர்ப் பவுதையு மன்னக்கொடி 
மதுக்கரை சூழ்ந்தனை வோர்களும் வாழ்கொங்கு மண்டலமே.

சர்க்கரை விசயனகர்ச் சர்க்கரை யெனப் பெயர் பெற்றது

விக்கிரமன் கோட்டை யழித்திடும் கொற்ற விசயநகர்ச் 
சர்க்கரை யென்றவன் வந்துதித் தான்றரு காரைநகர் 
கைக்கரச் கொட்டையில் வீரர் கதறக் கதறக்குத்தி 
வைக்கவுஞ் சர்க்கரை யுத்தமக் கோன்கொங்கு மண்டலமே.

காங்கயநாடு ஊர்த்தொகை:

காங்கய தாலுகா - காங்கய நாடு - மூன்று சமஸ்தானங்கள் / நான்கு பட்டங்கள்:

No comments:

Post a Comment